حالت شب
انتخاب رنگ

شورای سیاست گذاری

  1. برنامه ریزی و سیاست گذاری همکاری های علمی بین المللی
  2. اعضا
    • رییس دانشگاه
    • مدیر همکاری های علمی بین المللی
    • 2 عضو هیات علمی با حکم ریاست دانشگاه
    • معاونان آموزشی-پژوهشی/اداری-مالی/دانشجویی